“विदेशी नागरिकहरूको लागि श्रम परामर्श” हरेक महिना 2 पटक सञ्चालन। टेलिफोन, साक्षात्कार-भेट, अनलाइनबाट पनि परामर्श दिन सकिन्छ।

英語 中国語 韓国語朝鮮語 ポルトガル語 スペイン語  タイ語  フィリピン語 ベトナム語 インドネシア語  ネパール語  日本語