LaborMỗi tháng thực hiện 2 lần “Tư vấn Lao động dành cho người nước ngoài” Có thể tư vấn qua điện thoại, gặp mặt trực tiếp, qua online.

英語 中国語 韓国語朝鮮語 ポルトガル語 スペイン語  タイ語  フィリピン語 ベトナム語 インドネシア語  ネパール語  日本語